Minulý čas prostý

Použití

- pro popis děje, který začal a skončil v minulosti
- pro události, které proběhly v minulosti, často s časovým údajem
- používá se konkrétně například pro vyprávění


Kladná věta

Kladnou větu v minulém čase tvoříme jako:

Podmět + minulý čas slovesa

I played
You played
He played
She played
It played
We played
You played
They played


Přiklady

loni jsme postavili nový bazén last year we constructed a new swimming pool
rad jsem se díval na televizi i liked to watch the tv
minulý týden mi marie ukázala svůj byt last week mary showed me her flat
plánovali na neděli výlet they planned a trip for a sunday
v létě chtěla jana jet do hor jana wanted to go to the mountains in summer
loni cestovala do španělska Last year she travelled to Spain
před půl hodinou jsem dojedl večeři - I finished my dinner half an hour ago
Přišel jsem domů v šest I came home at 6 o'clock
Vzali se v roce 1992 They got married in 1992

Záporná věta

Minulý čas vyjádříme přidáním slovesa "did" za podmět, zápor pak zápornou částicí "not", který stavíme za "did". Protože je minulý čas vyjádřen již slovesem "did", další sloveso ve větě už píšeme v základním tvaru

Podmět + "did" + "not" + sloveso v základním tvaru

I didnt play
You didnt play
He didnt play
She didnt play
It didnt play
We didnt play
You didnt play
They didnt play


Příklady

Nepočkala tam na nás She did not wait for us there
Ten film se mi nelíbil I didnt enjoy that film
Minulý rok jsem neučil I didn't teach last year
On včera nesnídal He didn't have breakfast yesterday
Nevěděla co dělat She didn't know what to do.
Nemohla si vybrat žádný deštník She couldn't choose any umbrella
On nepracoval He did not work

Tázací věta

Otázku tvoříme minulým časem slovesa "do", tedy "did", které umístíme na začátek věty. Dále se umístí podmět a na konec věty sloveso. Protože minulý čas již vyjadřuje "did" na začátku věty, a proto je další sloveso již v základním tvaru.

"Did" + podmět + sloveso v základním tvaru

Did I play?
Did you play?
DId he play?
Did she play?
Did it play?
Did we play?
Did you play?
Did they play?


Příklady

Pracoval jsem? Did i work?
Učila se jana ve škole dobře? Did jane study well at school?
telefonoval v pondělí pan langston? Did mr. langston phone on monday?
Provedl jste je po laboratoři? Did you show them round the lab?
Co jsi dělal včera? What did you do yesterday?
Napsal jsi mu? Did you write to him?
Líbilo se ti to? Did you like it?
Mluví anglicky? Does he speak English?
Další lekce - Minulý průběhový