Minulý čas průběhový

Použití

- pro popis děje, který zse odehrával v minulosti po určitou delší dobu
- pro děje, které v minulosti probíhaly současně
- tvoří pozadí k hlavnímu minulému ději
- doba trvání minulého děje bývá často určena časovým údajem


Kladná věta

Kladnou větu v minulém průběhovém čase tvoříme spojením minulého času slovesa "být" a ingovým tvarem slovesa, které naznačuje, že šlo o probíhající děj:

Podmět + sloveso "be" ve správném tvaru + ingový tvar slovesa

I was waiting
You were waiting
He was waiting
She was waiting
It was waiting
We were waiting
You were waiting
They were waiting


Přiklady

Chlapci hráli fotbal od 3 do 5 Boys were playing fotball from 3 to 5
Díval jsem se na televizi celý večer I was watching the television the whole evening
Členové zpívali národní písně Members were singing folk songs
Lidé pozdravovali hrdiny People were cheering heroes.
Šli jsme domů a pěšky a dělali plány na neděli We were walking home and making plans for sunday
Bratr pracoval ve svém pokoji, ale já jsem poslouchal rádio My brother was working in his room, but i was listening to the radio
Zatímco matka připravovala kávu, hosté se dívali na televizi While mother was preparing cofee, guests were watching the tv.
Když jsem čekal na tramvaj, těšil jsem se na příjemný večer v divadle As i was waiting for a tram, i was looking forvard to a pleasant evening in the theatre
Když jsem vstoupil, přátelé si dávali na televizi When i came in, my friends were watching the tv

Záporná věta

Zápor se tvoří přidáním záporné částice "not" za sloveso "být" ve správném tvaru. Stejně jako u ostatních průběhových časů zůstává sloveso stále v ingovém tvaru, tedy

Podmět + správný tvar slovesa "být" + "not" + sloveso v ingovém tvaru

I wasnt playing
You werent playing
He wasnt playing
SHe wasnt playing
it wasnt playing
We werent playing
You werent playing
They werent playing


Příklady

Nepřicházeli They werent coming
Nehrál jsem I wasnt playing
Nešel pěšky He wasnt walking
Nečekali jste You werent waiting
Nezpívali sme We werent singing

Tázací věta

Otázka se tvoří změnou slovosledu, kdy se na začátek věty přesune správný tvar slovesa "být" a až za něj podmět. Sloveso zůstává v ingovém tvaru, který reprezentuje průběhový tvar, tedy:

Správný tvar slovesa "být" + podmět + sloveso v ingovém tvaru

Was i playing?
Were You playing?
Was he playing?
Was she playing?
Was it playing?
Were we playing?
Were you playing?
Were they playing?


Příklady

Šel jsi? Was you going?
Přicházeli? Were they coming?
Čekali jste? Were you waiting?
Šel pěšky? Was he walking?
Zpívali jsme? Were we singing?
Další lekce - Předpřítomný prostý