Předminulý čas prostý

Použití

- použijeme jej pro děj, který se stal a byl ukončen před jiným dějem minulým nebo před určenou dobou v minulosti
- v češtině pro překlad používáme slovo "už"


Kladná věta

Tvoří se z podmětu, minulého času slovesa "have" a ze slovesa v příčestí minulém, stejně jako v případě času předpřítomného:

Podmět + minulý čas slovesa

I had worked
You had worked
He had worked
She had worked
It had worked
We had worked
You had worked
They had worked


Přiklady

jana otevřela okno a viděla, že už přestalo pršet jane opened the window and saw that it had stopped raining
bratr už si koupil knihu, kterou jsi mi ukazoval brother had bougth a book, that you showed me
otec s námi nešel do kina, protože ten film už předtím viděl father did not go with us to the Cinema as he had seen the film.
do minulé neděle všichni hosté odjeli all guest had left by last sunday
když jsem zapl televizi, zápas už běžel When I switched the TV on, the match had already started
když policie dorazila, lupič už byl pryč When the police arrived, the robber had already disappeared.
věděl jsem, že se něco stalo I knew that something had happened.
zjistil, že mu někdo ukradl peněženku He found out that someone had stolen his wallet.
Když jsem tam dorazil, Sára už byla pryč When I arrived there Sarah had already left.

Záporná věta

Zápornou větu tvoříme pouze přidáním částice "not" za "had". Stažený tvar je "hadn't":

Podmět + "did" + "not" + sloveso v základním tvaru

I had not done
You had not done
He had not done
She had not done
It had not done
We had not done
You had not done
They had not done


Příklady

litoval jsem, že jsem si s sebou nevzal nepromokavý plášt i regretted that i had not brought my mac with me
nevěděl jsem, že jste se vrátil i did not know that you had retuned
marie tam nemohla jít, protože nebyla pozvána Mary couldnt go there as she had not been invited
v nákupním centru jsem potkal kamaráda, kterého jsem neviděl věky In the shopping centre, I met a friend who I had not seen for ages.

Tázací věta

Tvoříme ji změnou slovosledu, kdy umístíme "had" na začátek věty a za něj "podmět":

"Did" + podmět + sloveso v základním tvaru

Had i prepared?
Had you prepared?
Had he prepared?
Had she prepared?
Had it prepared?
Had we prepared?
Had you prepared?
Had they prepared


Příklady

udělal jsem to? Had i done it?
co bob udělal, že byl poškole? What had Bob done that he was kept in after school?
Žil jsi v Londýně, než jsi se přestěhoval do Glasgow? Had he lived in London before he moved to Glasgow?
Četl jsi před smlouvu, než jsi ji podepsal? Had you read the contract before you signed it?
Další lekce - Předminulý průběhový