Úvod do časů

Zprvu se mohou časy v anglickém jazyce jevit jako nepřehledná látka, jak si ale dále ukážeme, není složité si časy přehledně rozdělit a katalogizovat. Časy lze v z prvu v jednoduchosti rozdělit na:

Přítomný + budoucí + minulý

tedy stejně jako v češtině a dle intuitivního vnímání. Každý z uvedených časů ale v angličtině existuje ještě v tzv. „Perfect“ tvaru, pro který v českém jazyce není patřičný ekvivalent. „Perfect“ časy jsou:


Přepřítomný + předbudoucí + předminulý

Existuje tedy 6 časů, které v angličtině budeme používat. Každý čas lze však ještě dále rozdělit na prostý a průběhový.


přítomnost přítomný čas přítomný prostý
přítomný průběhový
předpřítomný čas předpřítomný prostý
předpřítomný průběhový
budoucnost budoucí čas budoucí prostý
budoucí průběhový
předbudoucí čas předbudoucí prostý
předbudoucí průběhový
minulost minulý čas minulý prostý
minulý průběhový
předminulý čas předminulý prostý
předminulý průběhový

Přítomný čas prostý

Použití

- v případě, kdy říkám, co obvykle dělám či děláme
- pro popis děje, který se děje, avšak neprobíhá právě teď
- pro trvalé skutečnosti, fakta a všeobecné pravdy

Kladná věta

Kladnou větu v přítomném čase sestavíme jako

Podmět + základní tvar slovesa

I speak
You speak
He speaks
She speaks
It speaks
We speak
You speak
They speak


Příklady

Jan pracuje na zahradě Jan works in the garden
Díváme se na televizi We watch the tv
Petr se ve spěchu myje Peter wasches in a hurry
Jana jde nakoupit Jane goes shopping
On vstává v 6 He gets up at 6 o clock
Večery často chodí do kina In the evening she often goes to the Cinema
John hraje kopanou John plays football

Záporná věta

Zápornou větu sestavíme pomocí:

Podmět + do/does + not + sloveso v základním tvaru

I do not read
You do not read
He does not read
SHe does not read
It does not read
We do not read
You do not read
They do not read


Příklady

Nevím to I do not know it
Nemluví anglicky He doesnt speak english
Anna to neví Anna doesnt know that
Nerad chodí pěšky He doesnt like to walk
Tyto autobusy zde nestaví These buses dont stop there
Nechodíme tam We do not go there
Nefunguje to It doesn't work
On nemluví He doesn't speak
Nepracujeme We don't work

Tázací věta

S výjimkou sloves to be, can, may a must se tvoří otázka pomocí přídání slovesa „do“ či "does" na začátek věty. "Do" používáme v případě první a druhé osoby jednotného čísla a v mnéžném čísle, "does" pak používáme v případě třetí osoby jednotného čísla, tedy:

Do/does + podmět + sloveso v základním tvaru

Do i read
Do you read
Does he read
Does she read
Does it read
Do we read
Do you read
Do they read


Příklady

Vím to? Do I know it?
Studujete? Do you study?
Zastavují zde autobusy? Do the buses stop here?
Žiješ v Praze? Do you live in prague?
Žije v londýně? Does she live in London?
Má ráda tuhle zmrzlinu? Does she like this ice cream?
Pracují v kanceláři? Do they work at the office?
Mluví anglicky? Does he speak English?
Další lekce - Přítomný průběhový